รับติดตั้งเครื่องกรองน้ำบาดาล,ติดตั้งปรับปรุงระบบกรองน้ำบาดาล

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ทำให้การใช้น้ำบาดาล,ผิวดินเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกหมู่บ้านต้องใช้น้ำอุปโภคบริโภค โดยการใช้น้ำบาดาล,ผิวดินนั้น ต้องมีขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ำขั้นต้น ก่อนนำน้ำมาใช้ด้วยวิธีขั้นตอนต่างๆ ทั้งจากการติดตั้งระบบกรองแบบเดิมที่มีใช้กันอยู่โดยทั่วไป ซึ่งในบางครั้งไม่สามารถปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ใสสะอาดเหมาะสมกับการนำน้ำไปอุปโภคบริโภคได้ จึงทำให้ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาปรับปรุงแก้ไข เราได้นำหลักวิชาการและเทคโนโลยีล่าสุดจากต่างประเทศที่ดีและเหมาะสมที่สุดมาออกแบระบบกรอง โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการกรองน้ำให้ได้คุณภาพน้ำดีที่สุด ใช้พลังงานในกระบวนการกรองน้อยที่สุด ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาทั้งระยะสั้นระยะยาวให้ต่ำที่สุด ระบบกรองง่ายต่อการใช้งานและดูแลรักษา คุ้มค่าการลงทุน ทำให้ผู้ใช้น้ำ ได้น้ำที่มีคุณภาพมาตรฐานน้ำอุปโภคที่เหมาะสม สำหรับอุปโภคภายในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล,ผิวดินให้ดีขึ้นกว่าเดิมเหมาะสมกับการอุปโภคบริโภคอย่าง ยั่งยืนทุกหลังคาเรือน
2. ลดปัญหาที่ต้นเหตุที่ทำให้ท่อเมนอุดตัน จากปัญหาสนิมเหล็กหรือหินปูนภายในท่อส่งน้ำ ทำให้แก้ปัญหาระยะยาวได้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินท่อเมนใหม่
3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในการปรับปรุงคุณภาพน้ำมีความสะดวก สบาย ประหยัด เวลา และค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
4. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด ซึ่งน้ำเป็นปัจจัย พื้นฐานของการดำรงชีวิต

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ประชาชนได้น้ำดื่มน้ำใช้ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการอุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืน
2. ในระยะยาวประหยัดค่าใช้จ่าย และบำรุงรักษาระบบประปา
3. ประชาชนมีน้ำดื่มน้ำใช้เพียงพอ สามารถพึ่งพาตัวเองได้
4. ทำให้หมู่บ้านน่าอยู่น่าอาศัยประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5. ปัญหาการใช้น้ำบาดาลหมดไปอย่างถาวร

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. สำรวจหมู่บ้านที่มีปัญหาจากการใช้น้ำบาดาล
2. ออกแบบ ประมาณการราคาติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาล
3. จัดทำงบประมาณ
4. ดำเนินการติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาล

น้ำบาดาลก่อนการติดตั้งระบบ

 

น้ำบาดาลหลังติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ำบาดาล

 

^